دستگاه بندانداز برقی اتوماتیک سنس-هیر ( مدل زنبور عسل سوئیسی )

توجه: لازمبهذکراستکهنخاستریلابریشمیایتالیاییدکترسوچرآغشتهبهلوسیونطبیعیسنس-هیرمیباشدکهضمننرمنمودنپوست و ضدعفونی موضعی،مانعازدرد،سوزش،قرمزی،التهابوجوشناشیازبندانداختنصورتمیشود. توصیهمیشودبرایبندانداختنصورتفقطازنخاستریلابریشمی ایتالیاییدکترسوچراستفادهشود. ضمنا نخ های غیر اورجینال فله ای که به دور یک قرقره پیچیده شده اند، اگرچه ارزان قیمت می باشند ولی موجب صدمه دیدن پوست حساس شما می شود.

 

*  دارایحسگر هوشمند سوئیسیجهت محافظت از قطعات دستگاه بندانداز برقی سنس-هیر

.: A Korean Innovation of SANSHAIR Corporation :.